1 John 2:18-27: What You Heard From The Beginning

1 John 2:18-27: What You Heard From The Beginning